Kiekvienas vaikas yra nepakartojama kūrybinė laboratorija su neribota fantazija, kurios skrydis beribis ir nesuvaldomas.

– K. Čiukovskis.
Skaitykite, kas naujo nutiko mūsų darželyje

Naujienos

Kindori
NAUJIENOS

Rudens dovanų paroda

Gargždų lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” kiemelyje rugsėjo 26-30 dienomis vyko ugdytinių šeimų rudens dovanų paroda ,,Rudens spalvų puokštė”. Akį traukė ir džiugino vaikų ir tėvelių sukurti spalvingi,

Skaityti daugiau »
NAUJIENOS

Dalinomės STEAM darbo patirtimi

Gegužės 18 d.  Gargždų lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ vyko metodinė diena „Lauko erdvių panaudojimas STEAM idėjų plėtojimui“. Šauni pedagogų komanda parengė ir pristatė 11 atvirų veiklų, kuriose

Skaityti daugiau »
NAUJIENOS

„Spalvotų kojinių“ akcija

Kovo 21 d. minima pasaulinė Dauno sindromo diena. Šią dieną organizuojama „Spalvotų kojinių“ akcija. Skirtingos vienos poros kojinės yra tapusios tarptautiniu tolerancijos žmonėms su Dauno

Skaityti daugiau »
NAUJIENOS

Susipažįstame su paukšteliais

Nei vienas mėnuo neturi tiek daug paukščių pagerbimo švenčių, kiek kovas. Visą mėnesį ugdytiniai  dainomis, rateliais, žaidimais, improvizacijomis, edukacijomis pasitiko sugrįžtančius  pavasario pranašus.Kovo 16 d.

Skaityti daugiau »
Kodėl ,,Ąžuoliukas"?

Turime kuo didžiuotis!

Kindori

Kokybiškas ugdymas

Kvalifikuoti mokytojai taiko šiuolaikinius ugdymo(si) metodus ir būdus, ugdomąją veiklą orientuoja į vaikų galių ir kompetencijų visuminį ugdymą(si).

Sveikas ir skanus maistas

Valgiaraštį vaikams sudaro profesionali dietistė, todėl vaikai valgo sveiką, subalansuotą, įvairų, o svarbiausia – skanų maistą.

Kompetentingi mokytojai

Mokytojai nuolat tobulina savo kvalifikaciją įvairiuose mokymuose, semiasi gerosios patirties iš kolegų, rūpinasi profesiniu ir asmeniniu augimu

Estetiška ir patraukli aplinka

Stengiamės kasmet atnaujinti ir papildyti lopšelio-darželio materialinę bazę, kurti jaukią, vaikų poreikius atliepiančią ugdymosi aplinką

„Ąžuoliukui" - 55 metai!

Lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“ šiemet švenčia savo veiklos 55-metį. Deja, šis darželio gimtadienis kitoks, nei įprastais metais - be tėvelių, be svečių... Tačiau nepaisant visų sunkumų ir problemų, šventinę nuotaiką puikiai pavyko sukurti. Visą savaitę spalio 18-22 dienomis vyko įvairiausių linksmų užsiėmimų ir pramogėlių vaikučiams. Mažieji kūrė sveikinimus darželiui, smagiai mankštinosi su ,,Ąžuoliuko“ simboliniu personažu Giliuku, komponavo gimtadienio tortą iš gilių, kaštonų ir kitų rudens gėrybių. O penktadienį, spalio 22 dieną, visi vaikučiai ir darbuotojai sugužėjo į darželio kiemą paskanauti gardžios šventinės gimtadienio košės, pasivaišinti kvapnia žolelių arbata, drauge pašokti ir pasilinksminti.
MUMS SVARBU!

Mūsų lopšelio-darželio
prioritetinės veiklos kryptys

Kindori

STEAM ugdymas

integralus, į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą kreipiantis mokinių gebėjimų ugdymas gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos kontekste. .

Sveikatos ugdymas

Sveikatos saugojimo kompetencija ugdoma šiomis kryptimis: sveikos aplinkos kūrimas; gamtosauginių įgūdžių ir įpročių ugdymas; asmens higienos įgūdžių ir saugios gyvensenos ugdymas; grūdinimas ir fizinio aktyvumo optimizavimas; sveikos mitybos pradmenų formavimas.

Etnokultūrinis ugdymas

,,Ąžuoliuke“ gaivinamos ir puoselėjamos lietuvių liaudies tradicijos, švenčiamos etninės šventės, rengiami etnokultūriniai projektai, vaikų kalba turtinama pasitelkiant tautosaką. Įstaigoje suburtas folklorinis ansamblis ,,Giliukas“

Socialinis-emocinis ugdymas

Vykdomi socialinio-emocinio ugdymo projektai, programos: Socialinio- emocinio ugdymo projektas ,,Aš+Tu=Mes”; socialinių -emocinių įgūdžių programa ,,Kimochis“; tarptautinė socialinių įgūdžių ugdymo programa ,,Zipio draugai“.
lopšelyje-darželyje vykdomos ugdymo programos

Ugdymo programos

Ankstyvojo ikimokyklinio amžiaus vaikų grupės yra vadinamos lopšelio grupėmis. Jose vaikai ugdomi pagal ikimokyklinio ugdymo programą nuo 2 iki 3 metų . Lopšelio grupę lanko ne daugiau kaip 15 vaikų
Ikimokyklinis ugdymas vykdomas pagal ikimokyklinio ugdymo programą, kurią rengia mokyklos komanda, darbo grupė. Prieš rengdami programą vadovai ir mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio ugdymo programą, švietimo pagalbos specialistai ištiria lankančių vaikų bei šeimų poreikius ir į juos atsižvelgia. Rengdami programą jie vadovaujasi švietimo ir mokslo ministro patvirtintais ikimokyklinio ugdymo programų kriterijais ir ikimokyklinio ugdymo metodinėmis rekomendacijomis.

Siekiant padėti ikimokyklinio ugdymo auklėtojams ir kitiems ugdytojams atpažinti vaikų ugdymosi pasiekimus ir poreikius, tikslingai rengti įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą, įgyvendinti ugdymo turinį, pritaikant jį kiekvienam vaikui ir vaikų grupei, stebėti vaikų pažangą ir tikslingai ugdyti kiekvieną vaiką yra parengtas Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas.
Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa nustato priešmokyklinio ugdymo tikslą, uždavinius, programos įgyvendinimo prielaidas ir būdus, ugdytinus vaikų pasiekimus – kompetencijas, kompetencijų ugdymo gaires, kompetencijų turinio dėmenis ir vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo gaires.

Priešmokyklinio ugdymo programoje ugdomos kompetencijos: socialinė, sveikatos, pažinimo, komunikavimo ir meninė.

Siekiant padėti vaikui sėkmingai augti, tobulėti, bręsti, mokytis yra vertinama priešmokyklinio amžiaus vaikų daroma pažanga ir pasiekimai. Vertinimas atliekamas pasirenkant vertinimo būdus ir metodus: stebėjimą, pokalbį, diskusiją, vaiko pasakojimus, jo darbelių ir veiklos analizę, garso, vaizdo įrašus ir kt.

Vertinami konkretaus vaiko pasiekimai ir jo daroma pažanga 18-oje ugdymosi sričių (pagal programą), lyginant ankstesnius vaiko pasiekimus su dabartiniais.

Vaikų pasiekimai ir pažanga su tėvais (globėjais) aptariami individualiai, esant poreikiui, bet ne rečiau kaip 2 kartus per metus.
Baigus programą, priešmokyklinio ugdymo mokytojas pateikia mokyklai, vykdančiai pradinio ugdymo programą, ar kitam švietimo teikėjui, kuris vykdys pradinio ugdymo programą, priešmokyklinio ugdymo mokytojo, rekomendaciją apie vaiko pasiekimus.
Daugiau informacijos: https://www.smm.lt/uploads/documents/kiti/prie%C5%A1mokyklinukas.pdf
Vaikų, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo turinys formuojamas, vadovaujantis Ikimokyklinio ugdymo programa (ją pritaikant) ir atsižvelgiant į kiekvieno vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius, pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijas ir tėvų (globėjų) lūkesčius.

Vaikui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, sudaromos sąlygos ugdytis pagal jo gebėjimus ir galias; ikimokyklinio ugdymo mokytojas kartu su kitais mokytojais ir švietimo pagalbos specialistais, vaiko tėvais (globėjais), kitais artimaisiais teikia reikiamą pagalbą, stiprindami vaiko motyvaciją ugdytis, tobulėti, plėtoti kompetencijas, sumažinti, įveikti arba kompensuoti ugdymo procese kylančius sunkumus.

Tėveliai kalba apie mūsų darželį

Kindori

Paremkite mūsų lopšelį-darželį, skirdami 1,2 proc. GPM