Asmens duomenų apsauga

Gargždų lopšelis – darželis „Ąžuoliukas” asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

Gargždų lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Jeigu asmuo mano, kad pažeistos jo, kaip duomenų subjekto, teisės, arba nori gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, gali kreiptis į Gargždų  lopšelio – darželio  „Ąžuoliukas“  administraciją:     tel.: (8 650) 69289,  el. p. info@gargzduazuoliukas.lt

Jeigu asmuo nesutinka su Gargždų lopšelio – darželio „Ąžuoliukas”  administracijos sprendimais, jis gali  kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI), Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p.ada@ada.lt.


V1-81 2023-08-25 AZUOLIUKO Vaizdo-duomenų-tvarkymo-taisyklės