Specialioji pedagogė

SPECIALIOJO PEDAGOGO PAGALBA

Specialusis pedagogas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams, padeda įsisavinti ugdymo turinį ir lavina sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes ir ypatumus. Vertina vaiko gebėjimus, vaikų daromą pažangą. Numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus. Bendradarbiauja ir teikia metodinę pagalbą pedagogams, specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų tėvams (globėjams, rūpintojams). Bendradarbiauja su įstaiga aptarnaujančiais pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais ir kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese.

SPECIALIOJI PEDAGOGĖ JŪRATĖ PETRUSEVIČIENĖ

 

Darbo laikas:

Pirmadienis    8.00–13.00, 15.00-16.30 val.

Antradienis    8.00–13.00 val.

Trečiadienis   8.00–13.00 val.

Ketvirtadienis 8.00–13.00/15.00-16.00 val.

Penktadienis   8.00–13.00 val.

 

Vaikų, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo turinys formuojamas, vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo programa (ją pritaikant) ir atsižvelgiant į kiekvieno vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius, pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijas ir tėvų (globėjų) lūkesčius.

Vaikui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, sudaromos sąlygos ugdytis pagal jo gebėjimus ir galias; priešmokyklinio ugdymo mokytojas kartu su kitais mokytojais ir švietimo pagalbos specialistais, vaiko tėvais (globėjais), kitais artimaisiais teikia reikiamą pagalbą, stiprindami vaiko motyvaciją mokytis, tobulėti, plėtoti kompetencijas, sumažinti, įveikti arba kompensuoti ugdymo procese kylančius sunkumus.

Vaikams nuo gimimo iki 18 metų ir asmenims, turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių iki 21 metų (toliau – Vaikas), ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) gali būti koordinuotai teikiama švietimo pagalba, socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugos, vadovaujantis „Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašu“. Šių paslaugų tikslas – sudaryti palankias sąlygas Vaiko gerovei, padedant jo tėvams (globėjams, rūpintojams) kurti saugią aplinką, užtikrinti gyvenimo, asmeninių bei socialinių ryšių kokybę.

Siekiant didinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčio mokinio ugdymosi veiksmingumą, mokykla (mokyklos savininko leidimu) gali steigti mokytojo padėjėjo etatą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1229 „Dėl specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Mokytojo padėjėjo etatas gali būti steigiamas, jei Mokykloje mokosi mokinys, turintis vidutinių, didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir negalintis savarankiškai dalyvauti ugdymo procese.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1228 patvirtintas „Specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašas“ reglamentuoja specialiosios pedagoginės pagalbos teikėjus ir gavėjus bei Pagalbos organizavimą.