ĮSTAIGOS TARYBA

Įstaigos taryba– aukščiausia įstaigos savivaldos institucija, kuri telkia lopšelio – darželio tėvus (globėjus), pedagogus, vietos bendruomenę demokratiniam  lopšelio – darželio valdymui, padeda spręsti įstaigai aktualius klausimus, atstovauti lopšelio-darželio direktoriui teisėtiems įstaigos interesams.

2021-2020 mokslo metų tarybos sudėtis:

Lopšelio-darželio tarybos pirmininkė – Audronė Šunokienė
Kontaktai: el. paštas  sunokiene@gargzduazuoliukas.lt

Mokytojų taryba nuolat veikianti lopšelio – darželio savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro lopšelio – darželio direktorius, visi lopšelyje – darželyje dirbantys mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.


MOKYTOJŲ TARYBA


METODINĖ TARYBA 


VAIKO GEROVĖS KOMISIJA


MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA

Komisijos pirmininkė – Rasa Jusčienė, lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” direktorė.

Komisijos nariai:

  1. Dovilė Kniukštienė – logopedė;
  2. Jurgita Šiaulienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja (ikimokyklinių įstaigų auklėtojos metodininkės kvalifikacinė kategorija);
  3. Rasa Šukienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja (ikimokyklinių įstaigų auklėtojos metodininkės kvalifikacinė kategorija);
  4. Irena Barbšienė – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.