Tarybos ir darbo grupės

ĮSTAIGOS TARYBA

Įstaigos taryba– aukščiausia įstaigos savivaldos institucija, kuri telkia lopšelio – darželio tėvus (globėjus), pedagogus, vietos bendruomenę demokratiniam  lopšelio – darželio valdymui, padeda spręsti įstaigai aktualius klausimus, atstovauti lopšelio-darželio direktoriui teisėtiems įstaigos interesams.

2021-2020 mokslo metų tarybos sudėtis:

Lopšelio-darželio tarybos pirmininkė – Audronė Šunokienė
Kontaktai: el. paštas  sunokiene@gargzduazuoliukas.lt


MOKYTOJŲ TARYBA

Nuolat veikianti lopšelio – darželio savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro lopšelio – darželio direktorius, visi lopšelyje – darželyje dirbantys mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.


METODINĖ GRUPĖ

Metodinė grupė skirta mokytojams kartu su pagalbos mokiniui specialistais pasirengti ugdyti vaikus: planuoti ir aptarti ugdymo turinį (programas, mokymo ir mokymosi metodus, kontekstą, vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus, ugdymo(si) priemones bei patyrimą, kurį vaikai sukaupia ugdymo procese), pritaikyti jį vaikų individualioms reikmėms, nagrinėti praktinę veiklą, plėtoti mokytojų profesinės veiklos kompetencijas, suderintas su Lopšelio-darželio strateginiais tikslais, ir kartu siekti vaikų ir Lopšelio-darželio pažangos, nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, inicijuoja pedagoginių inovacijų diegimą Lopšelyje-darželyje, teikia Lopšelio-darželio direktoriui siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo organizavimo gerinimo.
Metodinės grupės nariai – Lopšelio-darželio pedagogai.
Metodinei grupei vadovauja grupės narių išrinktas pirmininkas.

Metodinės grupės veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.


VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Lopšelio-darželio vaiko gerovės komisijos paskirtis – rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Komisijos pirmininkė – Angelė Račkauskienė, direktoraus pavaduotoja ugdymui;

Pirmininkės pavaduotoja – Jurga Lukauskienė, logopedė;

Sekretorė – Edita Jančauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Komisijos nariai:

  1. Dovilė Kniukštienė – specialioji pedagogė, logopedė;
  2. Eglė Strazdauskienė – psichologė;
  3. Sigita Juškevičienė – visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA

Komisijos pirmininkė – Rasa Jusčienė, lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” direktorė.

Komisijos nariai:

  1. Dovilė Kniukštienė – specialioji pedagogė, logopedė;
  2. Jurgita Šiaulienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja (ikimokyklinių įstaigų auklėtojos metodininkės kvalifikacinė kategorija);
  3. Rasa Šukienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja (ikimokyklinių įstaigų auklėtojos metodininkės kvalifikacinė kategorija);
  4. Irena Barbšienė – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.