Direktorė

Rasa Jusčienė

Išsilavinimas:

•  2017—2019 ISM vadybos ir ekonomikos universitetas, Vilnius. Verslo vadybos magistro laipsnis, pagal vadybos krypties  Švietimo lyderystės programą;

•  2006–2008 Kauno technologijos universitetas. Informacinių technologijų inžinerijos magistro laipsnis;

•   2000–2005 Klaipėdos universitetas. Edukologijos bakalauro laipsnis, Vaikystės pedagogikos studijų programa; Vaikų auklėtojos – pradžios mokyklos mokytojos bei socialinės pedagogės profesinė kvalifikacija;

Darbinė veikla:

12 metų informacinių technologijų mokytojos darbo patirtis.
Nuo 2020 m. Gargždų l.-d. ,,Ąžuoliukas“ direktorė.

Pareigybės aprašymas

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Vyginta Vaišvilaitė

 

Išsilavinimas:

2004 m. Šiaulių universiteto edukologijos bakalauro laipsnis; specialiosios pedagogikos (logopedijos) programa.

2011 m. Vilniaus M. Romerio universiteto teisės magistro laipsnis; teisės ir valdymo programa.

Darbinė veikla:

18 m. specialiojo pedagogo, logopedo darbo patirtis dirbant su vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymo(si) poreikių; VGK narė, pirmininkė.

4 m. direktorės, veiklų organizatorės darbo patirtis viešojoje įstaigoje, teikusioje neformalaus švietimo paslaugas vaikams ir paaugliams.

Funkcijos: organizuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymą, lopšelio – darželio strateginio ir metinių veiklos planų rengimą, metodinį darbą ir pedagogų kvalifikacijos tobulinimą, įstaigos veiklos įsivertinimą, vadovauja Vaiko gerovės komisijos darbui, vykdo ugdymo proceso stebėseną ir analizuoja vaikų pasiekimus,  koordinuoja studentų pedagoginę praktiką, vykdo kitas nustatytas funkcijas.

 

Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams

Danutė Jonikienė

 

 

 

Išsilavinimas:

1979 m. Kauno Prano Mažylio aukštesnioji medicinos mokykla.

Darbinė veikla:

Nuo 1999 m. Gargždų lopšelyje-darželyje ,,Ąžuoliukas“ direktorės pavaduotoja ūkio reikalams.

Funkcijos: organizuoja aptarnaujančio personalo darbą ir jam vadovauja, vykdo lopšelio – darželio pastato ir patalpų, žaidimų įrangos, teritorijoje esančių želdinių ir aikštelių priežiūrą, organizuoja pastato ir patalpų remontą bei kontroliuoja jo vykdymą, aprūpina materialiniais ištekliais, vykdo turto apskaitą, užtikrina darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės ir civilinės saugos reikalavimų vykdymą, organizuoja prekių, paslaugų ir darbų viešąjį pirkimą, vykdo kitas nustatytas funkcijas.