Direktorė

Rasa Jusčienė

   

 

 

 

Išsilavinimas:

•  2018—2019 ISM vadybos ir ekonomikos universitetas, Vilnius. Verslo vadybos magistro laipsnis, pagal vadybos krypties  Švietimo lyderystės programą;

•  2006–2008 Kauno technologijos universitetas. Informacinių technologijų inžinerijos magistro laipsnis;

•   2000–2005 Klaipėdos universitetas. Edukologijos bakalauro laipsnis, Vaikystės pedagogikos studijų programa; Vaikų auklėtojos – pradžios mokyklos mokytojos bei socialinės pedagogės profesinė kvalifikacija;

Darbinė veikla:

12 metų informacinių technologijų mokytoja.
Nuo 2020 m. Gargždų l.d. ,,Ąžuoliukas“ direktorė

Funkcijos: organizuoja lopšelio – darželio veiklą, vadovauja strateginio plano ir metinių veiklos planų, kitų norminių dokumentų rengimui ir vykdymui, planuoja įstaigos veiklą ir vertina materialinių ir intelektinių išteklių naudojimą, organizuoja personalo darbą ir sudaro sąlygas darbuotojams profesiškai tobulėti, inicijuoja įstaigos savivaldos institucijų veiklą, bendradarbiauja su vaikų tėvais (globėjais), vietos bendruomene ir kitomis institucijomis, vykdo kitas LR įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

     
Direktorės pavaduotoja ugdymui

Angelė Račkauskienė

   

Išsilavinimas:

1977 m. Šiaulių pedagoginį universitetas. Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos ir psichologijos specialybė.

Darbinė veikla:

1977 -1995 m. Gargždų lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nuo 1995 m. Gargždų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Funkcijos: organizuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymą, lopšelio – darželio strateginio ir metinių veiklos planų rengimą, metodinį darbą ir pedagogų kvalifikacijos tobulinimą, įstaigos veiklos įsivertinimą, vadovauja Vaiko gerovės komisijos darbui, vykdo ugdymo proceso stebėseną ir analizuoja vaikų pasiekimus,  koordinuoja studentų pedagoginę praktiką, vykdo kitas nustatytas funkcijas.

 

 

Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams

Danutė Jonikienė

   

 

 

Išsilavinimas:

1979 m. Kauno Prano Mažylio aukštesnioji medicinos mokykla.

Darbinė veikla:

Nuo 1999 m. Gargždų lopšelyje-darželyje ,,Ąžuoliukas“ direktorės pavaduotoja ūkio reikalams.

Funkcijos: organizuoja aptarnaujančio personalo darbą ir jam vadovauja, vykdo lopšelio – darželio pastato ir patalpų, žaidimų įrangos, teritorijoje esančių želdinių ir aikštelių priežiūrą, organizuoja pastato ir patalpų remontą bei kontroliuoja jo vykdymą, aprūpina materialiniais ištekliais, vykdo turto apskaitą, užtikrina darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės ir civilinės saugos reikalavimų vykdymą, organizuoja prekių, paslaugų ir darbų viešąjį pirkimą, vykdo kitas nustatytas funkcijas.