Direktorė

Rasa Jusčienė

Išsilavinimas:

2019 m. ISM vadybos ir ekonomikos universitetas, Vilnius. Verslo vadybos magistro laipsnis, pagal vadybos krypties  Švietimo lyderystės programą;

2008 m. Kauno technologijos universitetas,  informacinių technologijų inžinerijos magistro laipsnis;

2005 m. Klaipėdos universitetas, edukologijos bakalauro laipsnis, Vaikystės pedagogikos studijų programa; Vaikų auklėtojos – pradžios mokyklos mokytojos bei socialinės pedagogės profesinė kvalifikacija;

Pareigybės aprašymas

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Vyginta Vaišvilaitė

Išsilavinimas:

2004 m. Šiaulių universiteto edukologijos bakalauro laipsnis; specialiosios pedagogikos (logopedijos) programa.

2011 m. Vilniaus M. Romerio universiteto teisės magistro laipsnis; teisės ir valdymo programa.

Darbinė veikla:

18 m. specialiojo pedagogo, logopedo darbo patirtis dirbant su vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymo(si) poreikių; VGK narė, pirmininkė.

4 m. direktorės, veiklų organizatorės darbo patirtis viešojoje įstaigoje, teikusioje neformalaus švietimo paslaugas vaikams ir paaugliams.

Funkcijos: organizuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymą, lopšelio – darželio strateginio ir metinių veiklos planų rengimą, metodinį darbą ir pedagogų kvalifikacijos tobulinimą, įstaigos veiklos įsivertinimą, vadovauja Vaiko gerovės komisijos darbui, vykdo ugdymo proceso stebėseną ir analizuoja vaikų pasiekimus,  koordinuoja studentų pedagoginę praktiką, vykdo kitas nustatytas funkcijas.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Jurga Lukauskienė

 

Išsilavinimas

1994  m. KU Pedagogikos fakultetas. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogo kvalifikacija.

2002 m. KU Kvalifikacijos kėlimo institutas. Pradinių klasių mokytojo profesinė kvalifikacija.

2010 m. ŠU Tęstinių studijų institutas. Specialiojo pedagogo (specializacija – logopedo) profesinė kvalifikacija.

Funkcijos: Organizuoja ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimą. Analizuoja vaikų ugdymo(si) pasiekimus. Teikia metodinę, profesinę pagalbą pedagogams. Vykdo Gobergiškės skyriaus  pedagoginę priežiūrą, analizuoja rezultatus. Organizuoja ir koordinuoja pagalbą ir paramą vaikui, specialiosios pedagoginės-psichologinės pagalbos teikimą vaikams ir šeimoms Gobergiškės skyriuje. Organizuoja lopšelio-darželio veiklos kokybės įsivertinimą (vidaus auditą), inicijuoja gautų duomenų panaudojimą įstaigos veiklos tobulinimui. Koordinuoja vidaus kontrolės politikos įgyvendinimo procesus. Vykdo korupcijos prevenciją lopšelyje-darželyje. Atlieka kitas nustatytas funkcijas.

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Donalda Alsienė

Darbinė veikla:

Nuo 2022 m. Gargždų lopšelyje-darželyje ,,Ąžuoliukas“ direktorės pavaduotoja ūkio reikalams.

Funkcijos: organizuoja aptarnaujančio personalo darbą ir jam vadovauja, vykdo lopšelio – darželio pastato ir patalpų, žaidimų įrangos, teritorijoje esančių želdinių ir aikštelių priežiūrą, organizuoja pastato ir patalpų remontą bei kontroliuoja jo vykdymą, aprūpina materialiniais ištekliais, vykdo turto apskaitą, užtikrina darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės ir civilinės saugos reikalavimų vykdymą, organizuoja prekių, paslaugų ir darbų viešąjį pirkimą, vykdo kitas nustatytas funkcijas.