Laisvos darbo vietos

Reikalingas  logopedas

Daugiau informacijos tel. 8-600-75806

 PAREIGYBĖS APRAŠYMAS:

PAREIGYBĖ

 1. Pareigybės pavadinimas – logopedas.
 2. Pareigybės lygis – A2, priskiriama specialistų (4) grupei.
 3. Logopedas tiesiogiai pavaldus direktoriaus pavaduotojui ugdymui.
 4. Mokytoją priima į darbą, nustato atlyginimą ir atleidžia iš darbo mokyklos direktorius.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI LOGOPEDO PAREIGAS  EINANČIAM DARBUOTOJUI

 1. Logopedas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
  • Reikiamas išsilavinimas: aukštasis universitetinis išsilavinimas ir logopedo profesinė kvalifikacija;
  • kvalifikacinė kategorija: logopedas;
  • skaitmeninio raštingumo gebėjimai: privalo būti įgijęs kompetencijas, numatytas Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše.
  • lietuvių kalbos mokėjimo lygis: trečioji valstybinės kalbos mokėjimo kategorija (pagal Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus);
  • užsienio kalba (-os) ir jos (jų) mokėjimo lygis: nenustatomas;
  • logopedas turi atitikti nepriekaištingos reputacijos reikalavimus, nustatytus Švietimo įstatyme.
  • kiti specialūs reikalavimai:
   • gebėti įvertinti kalbos raidos ypatumus, kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, vaikų specialiuosius poreikius;
   • išmanyti specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo metodus ir juos taikyti įveikiant vaikų kalbos ir kalbėjimo sutrikimus;
   • išmanyti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, specialiųjų programų ir išsilavinimo standartus;
   • gebėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją, rengti išvadas, planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje, pripažinti ir gerbti kiekvieno bendruomenės nario teises, nepažeisti pedagoginės etikos normų.
   • gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su vaikais, turinčiais kalbos sutrikimų; bendradarbiauti su pedagogais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;
   • Vadovautis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu,     Lietuvos     Respublikos     švietimo     įstatymu,     savo     pareigybės     aprašymu,     mokyklos     nuostatais,  įstaigos darbo  tvarkos  taisyklėmis  ir  kitais  teisės  aktais,  reglamentuojančiais mokinių ugdymą ir mokytojo darbą.

LOGOPEDO PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 1. Logopedo funkcijos:
  • įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus, nustato kalbėjimo sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius;
  • siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbėjimo sutrikimų: sąrašą vaikų, kuriems numato teikti specialiąją pedagoginę (logopedo) pagalbą, suderina su pedagogine psichologine tarnyba ir teikia tvirtinti lopšelio-darželio direktoriui, o jam šį sąrašą patvirtinus, pateikia lopšelio-darželio Vaiko gerovės komisijai;
  • bendradarbiaudama su pedagogais, specialiųjų poreikių turinčių vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius vaikų poreikius bei galimybes, ir juos taiko;
  • sudaro individualias, pogrupines ir grupines specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų kalbos ugdymo programas, jas taiko, rengia savo veiklos ataskaitą;
  • įveikia specialiųjų poreikių vaikų kalbos ir kitus kalbėjimo sutrikimus;
  • padeda pedagogams pritaikyti vaikams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, ugdomąją medžiagą ir ugdymo priemones;
  • padeda pedagogams rengti vaikų, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, ugdymo programas;
  • konsultuoja pedagogus, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos vaikams teikimo klausimais;
  • rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese specialiąsias ugdymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių vaikams, kalbos ir kalbėjimo sutrikimų lavinimui;
  • kaupia, sistemina ir saugo dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu, iki jų perdavimo į lopšelio-darželio archyvą.
  • dalyvauja lopšelio-darželio vaiko gerovės komisijos veikloje;
  • taiko savo darbe logopedijos naujoves;
  • dalyvauja lopšelio-darželio veiklose: posėdžiuose, pasitarimuose, vidaus įsivertinimo vykdyme, strateginiame planavime, įvairiuose renginiuose, projektuose ir kt.;
  • šviečia lopšelio-darželio bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja lopšelio-darželio bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių vaikus.
  • teikia pasiūlymus administracijai kalbos korekcijos paslaugų teikimo gerinimo klausimais;
  • tobulina profesinę kvalifikaciją Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
  • pastebėjęs smurtą ar patyčias, nedelsiant apie tai informuoti lopšelio-darželio direktorių ar direktoriaus pavaduotoją ugdymui.
  • rūpinasi specialiojo ugdymo priemonėmis, logopedo kabineto priežiūra ir atnaujinimu.
  • atsako už kokybišką savo funkcijų vykdymą, korektišką gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą ir ugdytinių saugumą, sveikatą ir gyvybę savo darbo metu.