Laisvos darbo vietos

Skelbiama atranka

Reikalingas darbininkas (-ė)  0,5 etato lauko ir vidaus darbams Gobergiškės skyriuje. Daugiau informacijos tel. 8-600-75806. Kreiptis iki 2022-09-16

 


Skelbiamas konkursas

Pavaduotojo ūkio reikalams pareigoms užimti

Konkursas skelbiamas direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigoms užimti (1 etatas).

Pareigybės lygis – A2.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota

 

Konkursą  skelbia:  Gargždų  lopšelis-darželis  „Ąžuoliukas“, (savivaldybės  biudžetinė  įstaiga),

Žemaitės  g.  23,  LT-96125  Gargždai, tel.  8-650-69289.  Duomenys  kaupiami  ir  saugomi

juridinių asmenų registre, kodas 191789542.

 

Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams darbo pobūdis:

 • Gargždų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams funkcijos:
 • organizuoja lopšelio-darželio aptarnaujančio personalo darbą, užtikrina, kad ūkio objektai būtų tinkamai prižiūrimi ir naudojami, kad lopšelio-darželio ūkis funkcionuotų normaliai, nesukeldamas veiklos sutrikimų;
 • pavaldiems darbuotojams, vadovaudamasis darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašu, nustato metines užduotis, siektinus rezultatus, jų vertinimo rodiklius ir riziką, kuriai esant užduotys gali būti neįvykdytos. Organizuoja darbuotojų veiklos vertinimo procedūras.
 • kasmet rengia ūkinės veiklos planą, teikia pasiūlymus sudarant lopšelio-darželio strateginius planus;
 • pagal kompetenciją pateikia medžiagą savivaldos institucijoms ir direktoriui, svarstant ūkinius veiklos klausimus, organizuoja priimtų nutarimų vykdymą;
 • supažindina personalą atliekantį ūkines ir technines funkcijas su pareigybių aprašymais, teikia pasiūlymus direktoriui dėl pareigybių koregavimo ir pan.;
 • pagal nustatytus reikalavimus rengia ir instruktuoja darbuotojus darbo saugos, priešgaisrinės ir civilinės saugos klausimais, veda privalomą dokumentaciją, organizuoja mokymus;
 • vykdo įstaigos darbuotojų profilaktinio sveikatos patikrinimo planavimą, organizavimą ir kontrolę;
 • rūpinasi naujai priimtų aptarnaujančio personalo darbuotojų adaptacija;
 • rūpinasi į darbą neatvykstančių (dėl ligos, atostogų, vaikų slaugymo ligos metu ir kt. priežasčių) aptarnaujančio personalo pavadavimu;
 • sudaro aptarnaujančio personalo darbo grafikus;
 • surašo aptarnaujančio personalo darbo apskaitos žiniaraščius;
 • vykdo aptarnaujančio personalo nuolatinę darbo kokybės priežiūra;
 • sudaro ir saugo dokumentų bylas, priskirtas pagal dokumentacijos planą, pagal nustatytus terminus perduoda lopšelio-darželio archyvui;
 • kartu su visuomenės sveikatos priežiūros specialistu kontroliuoja sanitarinių ir higieninių taisyklių bei normų vykdymą įstaigoje ir teritorijoje;
 • užtikrina, kad lopšelio-darželio teritorijos vaikų žaidimų aikštelėse ir kt. vietose esantys įrenginiai būtų tvarkingi, nepavojingi sveikatai;
 • rūpinasi, kad prie lopšelio-darželio pastatų priėjimas ir privažiavimas būtų visada laisvas;
 • užtikrina, kad lopšelio-darželio grupių bendrasis bei vietinis apšvietimas atitiktų galiojančias higienos normas;
 • nustatytu laiku organizuoja lopšelio-darželio pastato ir jų konstrukcijų sezonines bei eilines apžiūras, vykdo apžiūrų metu rastų defektų pašalinimą;
 • užtikrina, kad būtų laiku atliktas lopšelio-darželio patalpų ir inventoriaus eilinis remontas;
 • kontroliuoja, kad būtų laiku atliktas lopšelio-darželio šildymo sistemos paruošimas rudens ir žiemos sezonui;
 • žiemos metu prižiūri sniego valymą nuo lopšelio-darželio pastato stogo, nuo lopšelio-darželio teritorijoje esančių takų;
 • pagal Viešųjų pirkimų įstatymą organizuoja lopšelio-darželio pirkimus;
 • pasirašo sąskaitas faktūras (kaip prekių, paslaugų gavėjas);
 • organizuoja lopšelio-darželio aprūpinimą inventoriumi, baldais, minkštu inventoriumi, prietaisais, įrankiais ir įrengimais, rūpinasi jų apsauga ir apskaita;
 • teikia inventoriaus nurašymo komisijai pasiūlymus nurašyti nusidėvėjusį, netinkamą naudoti inventorių;
 • pasirūpina, kad grupėse būtų sukomplektuotos pirmosios pagalbos vaistinėlės;
 • užtikrina, kad visos lopšelio-darželio patalpos kasdien būtų prižiūrimos taip kaip nurodoma ikimokyklinių įstaigų higienos normose;
 • organizuoja lopšelio-darželio aprūpinimą dezinfekavimo priemonėmis (plovikliais, valikliais), kuriuos aprobavo Valstybinė higienos inspekcija. Tikrina, ar grupių patalpose tinkamai laikomos cheminės valymo priemonės;
 • kartu su sveikatos priežiūros specialistu prižiūri virtuvės darbą (maisto ruošimo technologijos laikymąsi, tikslingą indų, inventoriaus panaudojimą, savalaikį karšto maisto išdavimą grupėms). Reikalauja, kad virtuvės darbuotojai griežtai laikytųsi maisto gamybos technologijos, sanitarijos ir higienos reikalavimų, naudotų tik paženklintą inventorių, indus ir įrankius pagal jų paskirtį;
 • kontroliuoja, kad maisto produktai į virtuvę būtų pristatomi specialiu transportu, turinčiu sanitarinį pasą;
 • kontroliuoja maisto produktų tinkamumą, sandėliavimą, saugojimą ir panaudojimą;
 • atsiradus lopšelyje-darželyje graužikų, vabzdžių ar parazitų, organizuoja dezinfekciją, dezinsekciją, deratizaciją:
 • reikalauja, kad virtuvės darbuotojai dėvėtų tvarkingus, švarius darbo drabužius, galvos apdangalus;
 • užtikrina, kad virtuvės patalpos, inventorius ir indai būtų plaunami naudojant leistinas plovimo priemones;
 • kontroliuoja, ar virtuvės įrenginiai (elektros viryklės ir kt.) techniškai tvarkingi, gerai prižiūrimi, ar virtuvėje ir kitur naudojami elektros įrenginiai įžeminti, jeigu įžeminimas numatytas jų konstrukcijoje;
 • neleidžia, kad elektros įrenginių prijungimui prie srovės šaltinio būtų naudojami laidai ir kabeliai su praradusia izoliavimo savybes ar pažeista izoliacija, kad laidai ir kabeliai būtų nutiesti grindimis;
 • pasirūpina, kad lopšelyje-darželyje būtų reikiamas skaičius gesintuvų, jie pagal nustatytus reikalavimus išdėstyti, laiku patikrinami ir papildomi;
 • tikrina, ar priėjimai prie žmonių evakavimo keliai ir išėjimai, koridoriai, laiptai neužkrauti daiktais;
 • pasirūpina, kad būtų parengtas rašytinis planas ir žmonių evakavimo planas bei pakabintas gerai matomoje vietoje;
 • užtikrina, kad su veiksmų kilus gaisrui planu būtų supažindinti visi darbuotojai;
 • pasirūpina, kad koridoriuose, laiptinėse ir ant evakuacijos durų būtų krypties (gelbėjimosi) ženklai;
 • kontroliuoja, ar lopšelio-darželio pranešimo apie gaisrą ir signalizacijos sistema patikimai veikia;
 • rūpinasi lopšelio-darželio apsaugos sistema, kodų darbuotojams (atrakinantiems ir užrakinantiems lopšelį-darželį) išdavimu. Reaguoja į apsaugos darbuotojų iškvietimus, suveikus signalizacijai, atvyksta arba organizuoja atsakingų darbuotojų atvykimą į įstaigą apžiūrai;
 • vykdo kitus teisėtus lopšelio-darželio direktoriaus ir kontroliuojančių pareigūnų nurodymus.

 

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 • Ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.
 • būti išklausiusiam vadovams privalomą priešgaisrinės saugos mokymo programą, turėti galiojantį priešgaisrinės saugos pažymėjimą.
 • būti išklausiusiam vadovams privalomą darbų saugos mokymo programą, turėti galiojantį darbų saugos pažymėjimą.
 • išmanyti raštvedybos pagrindus, mokėti dirbti kompiuteriu, kitomis organizacinės technikos priemonėmis.

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams turi žinoti ir išmanyti:

 • lopšelio-darželio teritorijos priežiūros tvarką;
 • lopšelio-darželio pastatų ir visų patalpų (grupių, kabinetų, maisto gaminimo, skalbyklos ir kt.) bei inventoriaus naudojimo ir priežiūros taisykles;
 • higienos normas ir taisykles;
 • darbo santykius reglamentuojančius įstatymus;
 • priešgaisrinės saugos, saugaus darbo, civilinės saugos taisykles;
 • viešųjų pirkimų įstatymą;
 • pirmosios medicininės pagalbos suteikimo priemones ir būdus;
 • lopšelio-darželio nuostatus, darbo tvarkos taisykles;
 • kitus lopšelio-darželio veiklą reglamentuojančius dokumentus bei norminius aktus;

Privalumai:

 • vadovavimo patirtis;
 • galiojantys darbo saugos ir priešgaisrinės saugos pažymėjimai;
 • geras anglų kalbos mokėjimas;
 • kitus privalumus gali nurodyti pats pretendentas.

 

Pretendentas privalo pateikti:

 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • Gyvenimo aprašymą (CV);
 • Pretendento anketą (pildoma VATIS sistemoje. Pretendento anketos  formos  pavyzdys  patvirtintas  2007  kovo 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 301););
 • Motyvacinį laišką;
 • Savo privalumų sąrašą, nurodydamas dalykines savybes ir įgūdžius (neprivaloma);
 • Darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.
 • Rekomendaciją (atsiliepimai) iš ankstesnio darbdavio (jeigu tokią turi).

 

Dokumentų pateikimo būdas:

Pretendentas pateikia dokumentus elektroninių būdu (per VATIS prašymų teikimo modulį https://portalas.vtd.lt/lt/pavaduotojas-ukio-rekalams-322;823230.html.)

Atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Bus kviečiami tik tie pretendentai, kurie atitiks reikalavimus. Apie pokalbį informuosime asmeniškai.

Dokumentai priimami iki 2022-09-22.

Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą teikia Rasa Jusčienė, direktorė.

Kontaktinis tel. (8 600) 75806, el. paštas direktore@gargzduazuoliukas.lt