GARGŽDŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ĄŽUOLIUKAS“ SKELBIA KONKURSĄ EITI  IKIMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGAS

 

  1. Darbo krūvis – 1 etatas;
  2. Darbo sutartis – neterminuota;
  3. Darbo pobūdis:

• Organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą grupėje, atsižvelgti į individualius vaikų

ugdymosi poreikius ir amžių, įstaigos ikimokyklinio ugdymo programos tikslus.

• Saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, garantuoti vaikų fizinį ir psichologinį saugumą grupėje, salėje, kitose įstaigos erdvėse, žaidimų aikštelėse ir kt.

• Bendradarbiauti su šeima, skatinti tėvus (globėjus) dalyvauti grupės veikloje, derinti šeimos ir įstaigos interesus, didinti vaiko kokybiško ugdymo(-si) galimybes.

• Dalyvauti bendrose įstaigos veiklose: posėdžiuose, pasitarimuose, rengiant įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą, vykdant auditą ir kt.

• Laikytis įstaigos darbo taisyklių, elgesio ir etikos normų, laiku pildyti dokumentaciją.

  1. Kvalifikaciniai reikalavimai:

• Aukštasis universitetinis išsilavinimas ir ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija.

• Geras lietuvių kalbos mokėjimas, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus.

•  Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

• Išmanyti lopšelio-darželio veiklos organizavimą, ugdymo proceso tikslus ir uždavinius, juos reglamentuojančius dokumentus, raštvedybą.

• Gebėti dirbti komandoje, savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas, projektus.

  1. Pretendentas privalo pateikti:

•  Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

                • Asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas.

• Gyvenimo aprašymą.

  1. Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.
  2. Pretendentas dokumentus pateikia asmeniškai arba siunčia registruotu laišku. Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo datos (2017-08-17), lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas““, Žemaitės g. 23, Gargždai.

Informacija teikiama: tel. 865 02 47 37, el. p. azuoliukas.vad@gmail.com

 

Apie atrankos datą informuosime asmeniškai.

 

 

Direktorė                                                                                                                  Elena Ačienė