LOGOPEDO  PAGALBA

Logopedas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos  sutrikimų. Išsiaiškina vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų pobūdį. Numato korekcijos būdus ir priemones, siekiant užkirsti kelią galimoms mokymosi negalėms (rašymo, skaitymo sunkumams) atsirasti, organizuoja individualias ir grupines korekcinio darbo pratybas įvairiems kalbos sutrikimams šalinti, teikia metodinę pagalbą mokytojams,  konsultuoja vaikų tėvus, įgyvendina ir kuria projektus.

Kontaktai:
Logopedė Jurga Lukauskienė
Tel. (8 46) 45 22 87

 

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO PAGALBA

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas vykdo šias funkcijas:

 • Stiprina  ir ugdo vaikų sveikatą;
 • Kuria sveiką aplinką lopšelyje-darželyje;
 • Numato ir šalina rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas;
 • Formuoja teisingą ugdytinių požiūrį į savo sveikatą;
 • Teikia pirmąją pagalbą pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų atvejais;
 • Vykdo darbuotojų profilaktinio sveikatos patikrinimo kontrolę;
 • Vykdo maitinimo organizavimą ir priežiūrą;
 • Iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų gautą informaciją apie vaiko sveikatą įtraukia į mokinio sveikatos istoriją;
 • Tvarko kitą medicininę dokumentaciją;
 • Prižiūri higienos normų ir taisyklių laikymąsi  lopšelyje-darželyje;
 • Kontroliuoja vaikų darbo ir poilsio režimo organizavimą, maitinimą, fizinį krūvį kūno kultūros veikloje;
 • Analizuoja vaikų sergamumą;
 • Dalyvauja vaikų sveikos gyvensenos  ugdyme;
 • Bendradarbiauja su visuomenės sveikatos priežiūros įstaigomis ir kt.

 

Kontaktai:
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Sigita Juškevičienė
Tel. (8 46) 45 22 87
 
 

PSICHOLOGO PAGALBA

Psichologės veiklos sritys:

1. Konsultavimas: vaiko raidos, elgesio, emocijų ir ugdymosi problemų aptarimas, tiesioginio poveikio būdų numatymas, darbas su vaiku taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagogais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis (pagal poreikį ir tėvams sutikus), rekomendacijų jiems teikimas, jų konsultavimas;

2. Įvertinimas: vaiko asmenybės raidos, elgesio ir emocijų ypatumų vertinimas, galių ir sunkumų nustatymas; Psichologinis vaiko įvertinimas atliekant pirminį specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą; Brandumo vertinimas siekiant vaikus išleisti į priešmokyklinę grupę ar mokyklą, jei einamaisias metais vaikui nesueina atitinkamai 6 ar 7 metai.

3. Švietimas: vaikų, tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;

4. Psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (darželio-lopšelio bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas ir įgyvendinimas, psichologinių krizių prevencija, intervencija ir postvencija.

Kontaktai:

Klaipėdos rajono pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė Eglė Strazdauskienė

Tel. 8 688 84510